ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 9,834,000 (รวม กขค)
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 9,834,000 (รวม ก ข ค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ ค (อาคารฝึกงาน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 9,834,000 (รวม ก ข ค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารแบบ 300 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 1,942,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนหญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนชาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 550000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสุขเนตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเกตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเซปักตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..