ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนภูพระวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  กระทรวงศึกษาธิการ

เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปีการศึกษา 2536  โดยให้บริการจัดการศึกษาแก่นักเรียนในตำบลนาเสียว  ตำบลนาฝาย และ ตำบลบ้านเล่า
          ในปีแรกมีนักเรียนจำนวน 73 คน  และได้อาศัยศาลาวัดศิลาอาสน์ (เขาภูพระ)  เป็นอาคาร เรียนชั่วคราว โดยนายทองอินทร์  เพียภูเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้แต่งตั้ง นายสุเร้ง  ภิรมย์ศรี  อาจารย์ 2 ระดับ 6   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลโรงเรียนสาขา และส่งครู มาช่วยสอน จำนวน 4 ท่าน  กรมสามัญได้อนุมัติครูอัตราจ้าง 2 อัตรา และนักการภารโรง 1 อัตรา และมีพระอธิการบุญเลิศ  เมตติโก เจ้าอาวาสวัดยางนาเสียวมาช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา
          ปีการศึกษา 2537 ฯพณฯ ศรีภูมิ  สุขเนตร อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความอนุเคราะห์ สร้างอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 7 ห้องเรียน และห้องน้ำ 2 หลัง
          ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สาขานาเสียว ได้รับประกาศจัดตั้งเป็น เอกเทศ  ใช้ชื่อว่า โรงเรียนภูพระวิทยาคม  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 ซึ่งเป็นชื่อของโบราณสถานเขาภูพระ (พระเจ้าองค์ตื้อ)  ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ  ทะเบียนเลขที่ ชย. 961 จำนวน 42 ไร่  กรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้งให้ นายทองอินทร์  เพียภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้บริหารโรงเรียนภูพระวิทยาคม            อีกตำแหน่งหนึ่ง  ต่อมากรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้  นายสุเร้ง  ภิรมย์ศรี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียนภูพระวิทยาคม(รักษาการครูใหญ่)  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2539  และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2540  ต่อมาได้มีการประเมินผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่ง และ กค.อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง เป็นอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540
      ปีการศึกษา 2539 - 2543            นายสุเร้ง  ภิรมย์ศรี                  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
      ปีการศึกษา 2544 - 2547           นายพยุงศักดิ์  ฐานมั่น               ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
      ปีการศึกษา 2548 - 2549           นายประสงค์  พลทะจักร           ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
      ปีการศึกษา 2550 – 2551           นายพยุงศักดิ์  ฐานมั่น               ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
      ปีการศึกษา 2551 -  2554           นายกิตติพล  เพ็งชัยภูมิ             ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
      ปีการศึกษา 2554 - 2555            นางอารยา   ส่งแสง                 รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
      ปีการศึกษา 2555 – 2557           นายประวิทย์   พลอยดำ            ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
      ปีการศึกษา 2557 – 2561           นายธวัชชัย  เกิ้นโนนกอก           ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
      ปีการศึกษา 2561 – ปัจจุบัน         นายธรรมนูญ  วิชาหา              ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
          ปัจจุบัน  โรงเรียนภูพระวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30  จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีจำนวนนักเรียน 104 คน จำนวนครู 20 คน