ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
กระทรวงศึกษาธิการ
     
            เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปีการศึกษา 2536 โดยให้บริการจัดการศึกษาแก่นักเรียนในตำบลนาเสียว  ตำบลนาฝาย และ ตำบลบ้านเล่า
          ในปีแรกมีนักเรียนจำนวน 73 คน และได้อาศัยศาลาวัดศิลาอาสน์ (เขาภูพระ) เป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดยนายทองอินทร์ เพียภูเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้แต่งตั้ง นายสุเร้ง ภิรมย์ศรี อาจารย์ 2 ระดับ 6 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลโรงเรียนสาขา และส่งครู มาช่วยสอน จำนวน 4 ท่าน กรมสามัญได้อนุมัติครูอัตราจ้าง 2 อัตรา และนักการภารโรง 1 อัตรา และมีพระอธิการบุญเลิศ  เมตติโก เจ้าอาวาสวัดยางนาเสียวมาช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา
          ปีการศึกษา 2537 ฯพณฯ ศรีภูมิ  สุขเนตร อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความอนุเคราะห์ สร้างอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 7 ห้องเรียน และห้องน้ำ 2 หลัง
          ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สาขานาเสียว ได้รับประกาศจัดตั้งเป็น เอกเทศ  ใช้ชื่อว่า โรงเรียนภูพระวิทยาคม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 ซึ่งเป็นชื่อของโบราณสถานเขาภูพระ (พระเจ้าองค์ตื้อ) ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ ชย. 961 จำนวน 42 ไร่ กรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้งให้ นายทองอินทร์ เพียภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้บริหารโรงเรียนภูพระวิทยาคม อีกตำแหน่งหนึ่ง  ต่อมากรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้  นายสุเร้ง  ภิรมย์ศรี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียนภูพระวิทยาคม(รักษาการครูใหญ่) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2539  และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2540 ต่อมาได้มีการประเมินผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่ง และ กค.อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง เป็นอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540
              ปีการศึกษา 2539 - 2543       นายสุเร้ง  ภิรมย์ศรี            ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
              ปีการศึกษา 2544 - 2547       นายพยุงศักดิ์  ฐานมั่น       ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
              ปีการศึกษา 2548 - 2549       นายประสงค์  พลทะจักร    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
              ปีการศึกษา 2550 – 2551      นายพยุงศักดิ์  ฐานมั่น       ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
              ปีการศึกษา 2551 -  2554      นายกิตติพล  เพ็งชัยภูมิ     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
              ปีการศึกษา 2554 - 2555       นางอารยา   ส่งแสง          รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
              ส.ค. 2555 – ก.ย. 2557         นายประวิทย์   พลอยดำ    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
              ต.ค. 2557 – ส.ค. 2561         นายธวัชชัย  เกิ้นโนนกอก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
              ส.ค. 2561 – ต.ค.2564          นายธรรมนูญ  วิชาหา       ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
              ต.ค. 2565 – ก.พ. 2565         นางกัลยาณี  พั้วพวง        รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
              มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน              นายสุรชัย บัวจูม              ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
             ปัจจุบัน  โรงเรียนภูพระวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีจำนวนนักเรียน 110 คน จำนวนครู 16 คน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.21 KB