สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปพระเจ้าองค์ตื้ออยู่ในวงกลมซึ่งครอบด้วยฉัตร  (ชฎามีแสงรัศมีแผ่กระจาย