วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา /อัตลักษณ์สถานศึกษา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาเยาวชนบนพื้นฐานความเป็นไทยและพอเพียง


อัตลักษณ์
“มารยาทดี มีจิตอาสา ”

เอกลักษณ์

สะอาด น่าอยู่ ภูมิทัศน์สวย

ค่านิยม
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง