พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)

          1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
          2. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
          3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นพลโลก
          4.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยและพอเพียง
          5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
          6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา


เป้าประสงค์ (GOALS)

1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
3.ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีทักษะตามศตวรรษที่ 21
4.ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและมีศักยภาพเป็นพลโลก
5.ผู้เรียนมีศักยภาพอย่างหลากหลาย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสู่สากล
6.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมบนพื้นฐาน ความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
7.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ
8.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและมีความสามารถในการผลิตสื่อและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
9.ชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ