เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชภูพระ
 

ถิ่นนามฟ้าทองผ่องอำไพ         ภูพระวิทยาคมสดใส
               สถานศึกษาสร้างคนดีที่ฝันใฝ่             หนึ่งในมัธยมดีประจำตำบล(มัธยมดีศรีตำบล)
พ่อองค์ตื้อศูนย์รวมความศักดิ์สิทธิ์      สร้างชีวิตเสริมศรัทธาพาฝึกฝน
เป็นสถานการศึกษาเพื่อชุมชน            ศิษย์ทุกคนได้สัมฤทธิ์ในกิจการ
เลือดชาว “ฟ้าทอง” ต้องแกร่งกล้า      การกีฬาเลื่องชื่อลือขนาน
มีความรู้คุณธรรมนำวิญญาณ             สอดประสานสามัคคีมีวินัย
จึงเป็นแหล่งให้ความสุขสันต์               จึงเป็นสถาบันอันยิ่งใหญ่
จึงเป็นเช่นแสงแหล่งรวมใจ                 ปัญญา ชีวิตราไว้ในใจของเรา

*************************************