แผนบริหารงาน 4 ฝ่าย
แผนกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.08 KB
แผนกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.79 KB
แผนกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.5 KB
แผนกลุ่มงานวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117 KB