คณะผู้บริหาร

นางกัลยาณี พั้วพวง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 089-2863525