คณะผู้บริหาร

นายสุรชัย บัวจูม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบวร คุ้มหมู่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา