คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document O13_คู่มืองานบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 613.74 KB
Adobe Acrobat Document O13_คู่มือบริหารงประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 517.02 KB
Adobe Acrobat Document O13_คู่มือบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 477.41 KB
Adobe Acrobat Document O13_คู่มือบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 552.56 KB