ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ตุลาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ วิชาหา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 สิงหาคม 2561 - 24 ตุลาคม 2564
เบอร์โทรศัพท์ : 095-2283555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย บัวจูม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน