กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเทวี มาดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุขสันต์ พลสูงเนิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5