กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเทวี มาดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุขสันต์ พลสูงเนิน
ครู คศ.2