กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภัชริดา ฤทธิลี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวขวัญฤทัย ชูประยูร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1