กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเอมอร เสสจำเริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ลิ้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาววรรณภา ฉิมงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายภาณุวัฒน์ เวียงสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3