กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเอมอร เสสจำเริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ลิ้ม
ครู คศ.1

นายสนธยา เหิมหาญ
พนักงานราชการ

นายภาณุวัฒน์ เวียงสุข
ครูอัตราจ้าง