กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอรอนงค์ ใจรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0862451917

นายพีรวัส ตั้งวานิชพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4