กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบวร คุ้มหมู่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภาณุวัฒน์ เวียงสุข
ครูอัตราจ้าง