กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวเอมอร เสสจำเริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาววรรณภา ฉิมงาม
เจ้าหน้าที่พัสดุงานจัดซื้อและบริหารพัสดุ

นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ
เจ้าหน้าที่การเงิน