กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางอรอนงค์ ใจรักษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวเอมอร เสสจำเริญ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววรรณภา ฉิมงาม
เจ้าหน้าที่พัสดุงานจัดซื้อและบริหารพัสดุ

นายภีมพัฒน์ โสงขุนทด
เจ้าหน้าที่พัสดุงานจัดจ้างและบริหารพัสดุ

นางสาวธนาพร ใจรักษา
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างระบบEGPและบริหารพัสดุ