กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเทวี มาดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุขสันต์ พลสูงเนิน
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวธนาพร ใจรักษา
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร