กลุ่มบริหารทั่วไป

นายบวร คุ้มหมู่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเสกสรรค์ อุดมทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวภัชริดา ฤทธิลี
เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสุภญา สุพล
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

นายสนธยา เหิมหาญ
เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัยและป้องกันยาเสพติด

นางสาวขวัญฤทัย ชูประยูร
เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน