กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภีมพัฒน์ โสงขุนทด
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1