กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกัลยาณี พั้วพวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เสกสรรค์ อุดมทรัพย์
ครู คศ.3