คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยกร คะนาวัง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสองคร ต่อสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางยุวดี ธรรมะปรีดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ คะนาวัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางเทวี มาดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวเรียน งามสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายชยวัฒน์ สวัสดิ์รักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการอภิรักษ์ธนุมรกฺขโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย บัวจูม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม