คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤช แสงนาฝาย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ สมัตถะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ งานสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระเมตตาคุณณาธาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวงษ์ชู มณีวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิด คุ้มกุดขมิ้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเทวี มาดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ วิชาหา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม