คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายปราการ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนากานต์ เนื่องแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชริดา คะนาวัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนิดา วงษ์ชู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายธนายุทธ กันลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดารินทร์ ศรีวงษ์ชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณวะษา ทศลา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5